Kup online

Publiczna emisja obligacji serii H1 Kredyt Inkaso S.A.

Stałe oprocentowanie 6%

Płatne kwartalnie

Termin wykupu za 4 lata

Wyciąg z OWE H1

Numer serii h1
Wartość nominalna oferowej serii 20.000.000 PLN
Oprocentowanie 6,0% w skali roku (stałe przez 4 lata)
Częstotliwość wypłaty odsetek co 3 miesiące
Cena emisyjna jednej obligacji 100 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 100 PLN
Minimalna liczba obligacji, na jaką można złożyć zapis 1 obligacja
Maksymalna liczba obligacji, na jaką można złożyć zapis 200.000 sztuk obligacji
Termin składania zapisów do 15 października 2021 r. (piątek)
Termin przydziału obligacji 19 października 2021 r.
Przewidywany dzień emisji 22 października 2021 r.
Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu na GPW S.A. listopad 2021 r.
Termin wykupu obligacji 19 października 2025 r.
Zapisy na obligacje przyjmowane są przez

NWAI Dom Maklerski S.A.

Ipopema Securities S.A.

Niezależny Dom Maklerski S.A.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Q Securities S.A.

Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Niniejszy materiał stanowi reklamę. Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii H1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię H1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, która została opublikowana na stronach internetowych Emitenta:

http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny oraz Firmy Inwestycyjnej: www.enwai.pl.

Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt podstawowy programu emisji obligacji z dnia 26 sierpnia 2021 roku, sporządzony w związku z ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) do łącznej kwoty 150.000.000 PLN, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), został opublikowany na stronie podmiotu koordynującego ofertę obligacji Emitenta, tj. NWAI Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie: www.enwai.pl oraz na stronie Emitenta: www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny. Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii H1 Emitenta to jedyne prawnie wiążące dokumenty zawierające informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii H1 Emitenta. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji obligacji serii H1 Emitenta, które dostępne są na stronach internetowych: www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny oraz www.enwai.pl, w informacji na niniejszej karcie po prawej stronie ekranu w zakładce „Dokumenty”.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego.

Pełna treść warunków, na które wyrazili Państwo zgodę wchodząc na niniejszą stronę dostępna jest po odświeżeniu niniejszej strony lub po ponownym wejściu na tę stronę.

Punkty dystrybucji

Publiczna emisja obligacji trwa jeszcze:

Dni

0 0

Godzin

0 0

Minut

0 0

Sekund

0 0